Atikan Basa Sunda

Pakasaban

No.    Pakasaban _ Katelah

1 Tukang nyieun parabot kuningan = Gending
2 Tukang nyieun parabot emas atawa perak = Kamasan
3 Tukang nyieun sarangka keris = Marangi
4 Tukang nyieun parabot tina tambaga = Paledang
5 Tukang nyieun parabot tina taneuh = Anjum
6 Tukang nyieun parabot tina beusi = Panday
7 Tukang ngarang carita = Pujangga
8 Tukang dititah kaditu kadieu = Kabayan
9 Tukang ngurus kuburan = Kuncen
10 Tukang ngajaga pabeasan dinu hajat = Candoli
11 Tukang ngajaga nu dihukum = Kajineman
12 Tukang ngagosok permata = Nyarawedi
13 Tukang teuleum = Palika
14 Tukang moro tumbak = Pamatang
15 Tukang ngala lauk di laut = Pamayang
16 Tukang ngurus gajah = Sarati
17 Tukang nyadap = Paneresan
18 Tukang nakol bedug = Merebet
19 Tukang naklukeun sasatoan = Malim
20 Tukang ngasruk dina mapocoran = Legig
21 Tukang laden = pakacar
22 Tukang ngagusur kuda = Kabojengkeng
23 Tukang neangan beja/warta = Wartawan