Atikan Basa Sunda

Paribasa

Paribasa (basa Indonésia:peribahasa), numutkeun Kamus Umum Basa Sunda beunang LBSS (1976), nyaéta “ucapan matok, saeutik patri, nu mangrupa siloka lakuning hirup (pituah, piluangeun, jsb.)  saperti Mapatahan ngojay ka meri, Moro julang ngaleupaskeun peusing, jste.