Atikan Basa Sunda

Wanci

Ngaran Wanci

Memeh jalma di pilemburan ngabogaan jam atawa beker, umumna masarakat di pilemburan ngagunakeun wanci minangka tanggara dina sapoe sapeuting. Kiwari sanajan geus loba jam atawa weker oge ari di lembur mah masih keneh diparake. Upamana dina omongan sapopoe:

1.Kira-kira pecat sawed Mang Salhiam indit ka kotana teh.
2.Budak teh sakieu geus sareupna ulin keneh bae!
3.Bi Inah kongkorongok hayam sakali teh geus indit ka pasar.

Wanci-wanci dina sapoe sapeuting teh kieu.
tengah peuting
usum tumorek
janari leutik
janari gede
disada rorongkeng (kongkorongok hayam sakali) 
haliwawar
kongkorongok hayam dua kali

janari
subuh
balebat
carangcang tihang
isuk-isuk
murag ciibun
pecat sawed
haneut moyan
rumangsang
tengah poe/lohor
mengok
lingsir ngulon
asar
paososore
ngampih laleur
tunggang gunung
sariak layung
sareupna/ magrib
harieum beungeut
isa
sareureuh budak
sareureuh kolot
peuting
kira-kira tabuh 24.00
kira-kira tabuh 24.30

kira-kira tabuh 01.30
kira-kira tabuh 02.00
kira-kira tabuh 02.30
kira-kira tabuh 03.00
kira-kira 03.30
kira-kira 04.00
kira-kira tabuh 04.30
kira-kira tabuh 05.00
kira-kira tabuh 05.30
kira-kira tabuh 06.00
kira-kira tabuh 07.00
kira-kira tabuh 09.00
kira-kira tabuh 10.00
kira-kira tabuh 11.00
kira-kira tabuh 12.00
kira-kira tabuh 13.00
kira-kira tabuh 14.00
kira-kira tabuh 15.00
kira-kira tabuh 16.00
kira-kira tabuh 17.00
kira-kira tabuh 17.30
kira-kira tabuh 18.00
kira-kira tabuh 18.15
kira-kira tabuh 18.30
kira-kira tabuh 19.00
kira-kira 21.00
kira-kira tabuh 21.30
kira-kira tabuh 23.00